„Średzka OdNowa” - uspołecznienie procesu przygotowania i wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji

Zakończyliśmy realizację projektu dotyczącego przygotowania i wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach programu pt. "Średzka OdNowa" w Środzie Śląskiej. Raz jeszcze dziękujemy wszystkim interesariuszom za zaangażowanie w konsultacje. 

Uspołecznienie procesu opracowywania Gminnego Programu Rewitalizacji polegało na stworzeniu warunków do pogłębionego udziału mieszkańców i innych interesariuszy z Gminy Środa Śląska w pracach nad zawartością dokumentu od początku jego opracowywania. Tym samym było to podejście oparte o dwustronną komunikację między sporządzającym dokument Zespołem a wyłonionymi w przeprowadzonej analizie interesariuszami, a nie jak to najczęściej bywa w podobnych procesach konsultacja gotowego dokumentu.

Realizacja GPR odbyła się w 4 etapach:
I. Wstępne określenie problemów i potencjałów obszaru, upowszechnienie wiedzy i prawidłowego rozumienia rewitalizacji.
II. Pogłębiona analiza z zastosowaniem aktywnych technik włączenia społecznego umożliwiającego dyskusje w terenie.
III. Wyznaczenie obszaru wsparcia ze wskazaniem projektów rewitalizacyjnych w oparciu o dotychczas pozyskane informacje
IV. Przekazanie GPR do publicznej wiadomości, włączenie szerokiego grona interesariuszy w konsultowanie treści dokumentu.
Wszystkie działania zostały zrealizowane do końca czerwca 2016 r.

4 kwietnia odbyły się pierwsze spotkania z mieszkańcami Środy Śląskiej, na których mogliśmy porozmawiać o potrzebach zmian w gminie. W dniach 9 i 10 kwietnia przeprowadziliśmy warsztaty z mieszkańcami Gminy Środa Śląska dotyczące rewitalizacji i przyszłości gminy. Sobotnie warsztaty dotyczyły obszarów miejskich, natomiast niedzielne obszarów wiejskich.

Uczestnikom warsztatów bardzo dziękujemy za zaangażowanie i kreatywność!

6 maja odbył się „Dzień Otwarty ze Średzką OdNową”, był to kolejny etap konsultacji, możliwość zapoznania się z wypracowanymi przez mieszkańców pomysłami podczas warsztatów oraz moment na spotkanie z zespołem ds. opracowania programu rewitalizacji i podzielenie się własnymi pomysłami oraz zapoznanie się z dostępnymi środkami unijnymi w Mobilnym Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Pomysły wypracowane razem z mieszkańcami dotyczące Rewitalizacji w Gminie zostały przedstawione tutaj.

21 maja odbył się Festyn Rodzinny w trakcie którego mieszkańcy mogli zapoznać się z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji i zgłosić swoje uwagi.

Na podstawie wszystkich uwag i komentarzy interesariuszy został opracowany raport, a jego wnioski miały wpływ na ostateczny kształt Lokalnego Programu Rewitalizacji, który został ostatecznie uchwalony 2 czerwca 2016 r.

Więcej informacji o rewitalizacji w Środzie Śląskiej na stronie Gminy.

Zapraszamy do zapoznania się z powstałym Raportem, Załącznik do raportu.

Zapraszamy do śledzenia aktualności na stronie FB poświęconej projektowi "Średzka OdNowa"!

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.