Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej

Głównym celem projektu "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych" jest poprawa w zakresie gospodarki wodnej i wykorzystania usług ekosystemów na terenach miejskich, w sposób sprzyjający ochronie wód. Cel ten odnosi się zarówno do zarządzania miastami, jak i działającymi na ich terenie podmiotami gospodarczymi i innymi organizacjami. Cel główny miałby być realizowany poprzez włączanie do codziennej praktyki planistycznej i procesów podejmowania decyzji zasad i narzędzi zrównoważonego rozwoju, w tym najnowszych osiągnięć z dziedziny ekologii i ekonomii.Cele szczegółowe:

  • upowszechnienie stosowania podejścia opartego o analizę i wycenę usług ekosystemów zależnych od wody, w planowaniu zrównoważonego rozwoju miast i firm; 
  • wzrost świadomości funkcjonowania cyklu hydrologicznego na terenach zurbanizowanych i konieczności dbałości o zachowanie naturalnej retencji w zarządzaniu przestrzenią miejską; 
  • popularyzację dobrych praktyk i skutecznych rozwiązań stosowanych w innych miastach europejskich; 
  • upowszechnienie stosowania zrównoważonego, zintegrowanego podejścia do gospodarowania wodami na terenach miast, z udziałem szerokich grup interesariuszy; 
  • tworzenie środowiska specjalistów-praktyków zrównoważonego rozwoju lokalnego i zrównoważonego rozwoju organizacji.

Projekt skierowany jest do osób zaangażowanych w gospodarkę wodną, w tym w szczególności do:

  • Decydentów, władz samorządowych różnych szczebli z gmin miejskich; 
  • Przedstawicieli innych instytucji, organizacji pozarządowych i podmiotów zaangażowanych w działania związane z gospodarką wodną, zagospodarowaniem terenu oraz zarządzaniem zielenią na terenach zurbanizowanych; 
  • Przedstawicieli firm, w tym w szczególności deweloperskich, budowlanych itp. – istotnych interesariuszy, którzy poprzez formę prowadzonej działalności biznesowej wywierają istotny wpływ na lokalne zarządzanie usługami ekosystemów wodnych; 
  • Studentów i młodych praktyków zainteresowanych tematyką zrównoważonej gospodarki wodnej i rozwojem zawodowym w tym zakresie.

Projekt Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej obejmuje szereg różnorodnych, powiązanych ze sobą, wzajemnie wzmacniających się działań. Zaplanowano serię szkoleń e-learningowych oraz stacjonarnych z zakresu zrównoważonego zarządzania usługami ekosystemów wodnych, dostarczających praktycznych umiejętności w tym zakresie. Szkolenia uzupełnione są publikacją wydawnictwa książkowego z serii Zrównoważony Rozwój – Zastosowania, zawierającego praktyczne wytyczne, jak wprowadzać innowacyjne rozwiązania gospodarki wodnej w polskich miastach. Dobre praktyki, innowacyjne rozwiązania techniczne możliwe do wdrożenia zarówno przez przedsiębiorstwa, jak i mieszkańców miast promowane będą również za pośrednictwem strony internetowej www.uslugiekosystemow.pl oraz broszur edukacyjnych. Działania te zostały zaplanowane w sposób zapewniający efektywne włączenie w projekt szerokiej grupy interesariuszy, zarówno na poziomie lokalnym (Toruń, Kraków, Łódź), jak również ogólnopolskim i międzynarodowym (Zlewnia Morza Bałtyckiego).

Projekt "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych" został dofinansowany ze środków:            

 

 

Projekt "Wyzwania zrównoważonej gospodarki wodnej. Usługi ekosystemów w dobie zmian klimatycznych" został objęty patronatem honorowym Głównego Konserwatora Przyrody, Janusza Zaleskiego