Misja i cele

Misją Fundacji Sendzimira jest promocja zrównoważonego rozwoju poprzez upowszechnianie i praktyczne wdrażanie jego założeń, zasad, wartości i narzędzi z nim związanych oraz zwiększanie świadomości społecznej w tym zakresie.

Przeczytaj Statut Fundacji Sendzimira

W szczególności cele Fundacji to:

 1. Inicjowanie i budowanie trwałego partnerstwa Fundacji, wyższych uczelni, organów administracji państwowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, jak również przedstawicieli biznesu i przemysłu;
 2. Promowanie partycypacji społecznej i demokracji oraz aktywizowanie wszystkich grup społecznych, szczególnie tych zagrożonych pozostawaniem na marginesie życia społecznego;
 3. Działalność edukacyjno-naukowa prowadząca do budowania świadomego ekologicznie społeczeństwa obywatelskiego;
 4. Ochrona i poprawa stanu środowiska naturalnego;
 5. Promowanie gospodarki przyjaznej dla środowiska i społecznie odpowiedzialnej.

 

Fundacja realizuje swoje cele między innymi poprzez następujące działania:

 1. Inicjowanie, wspieranie i realizowanie projektów edukacyjnych z zakresu zainteresowań Fundacji, w szczególności związanych ze zrównoważonym rozwojem, ekologią, ochroną środowiska, inżynierią środowiska, inżynierią ekologiczną, myśleniem systemowym, zarządzaniem adaptacyjnym, społeczną odpowiedzialnością biznesu, ekologią ekonomiczną, zrównoważonym transportem;
 2. Inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu zainteresowań Fundacji;
 3. Opracowywanie, wdrażanie i promowanie innowacyjnych rozwiązań wzorowanych na naturalnych systemach przyrodniczych oraz opartych na najnowszych badaniach naukowych;
 4. Promowanie i szerzenie wiedzy na temat technologii pozwalających na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych;
 5. Promowanie i rozwijanie rozwiązań zwiększających autonomię i niezależność społeczności lokalnych, zmierzających do budowy społeczeństwa obywatelskiego;
 6. Organizowanie i udział w konferencjach, warsztatach, odczytach, seminariach, szkoleniach, kursach, wystawach, konkursach itp. imprezach związanych tematycznie z działalnością Fundacji;
 7. Działalność doradczą wspierającą wyższe uczelnie, instytucje administracji publicznej oraz firmy w rozwijaniu i praktycznym wdrażaniu struktur organizacyjnych oraz działań, które prowadzą do zrównoważonego rozwoju;
 8. Gromadzenie, utrwalanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu objętego zainteresowaniem Fundacji, w tym prowadzenie działalności wydawniczej;
 9. Pomoc i doradztwo w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju;
 10. Wykonywanie analiz jakości poszczególnych komponentów środowiska;
 11. Promowanie zdrowego stylu życia;
 12. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
 13. Wspieranie kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji;
 14. Wspieranie rozwoju obszarów wiejskich, w szczególności działalności rolniczej przyjaznej środowisku oraz ekoturystyki;
 15. Promowanie praw konsumenta, odpowiedzialnej konsumpcji i sprawiedliwego handlu;
 16. Upowszechnianie i ochronę wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 17. Międzynarodową współpracę oraz rozwijanie kontaktów między społeczeństwami, w tym integrację europejską;
 18. Działanie na rzecz młodzieży;
 19. Wspieranie finansowe i merytoryczne organizacji i inicjatyw związanych z celami statutowymi Fundacji;
 20. Udział w postępowaniach administracyjnych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko naturalne; składanie wniosków, zastrzeżeń, odwołań od decyzji administracyjnych.

Ikona: Designed by Evening_tao - Freepik.com