Niekonwencjonalne formy współpracy międzysektorowej w kształtowaniu zieleni miejskiej na przykładzie Londynu

Kasper Jakubowski

Interes prywatnych inwestorów postrzegany jest zwykle jako sprzeczny z ideą ochrony terenów zieleni. Tymczasem przykłady z Wielkiej Brytanii pokazują, że te dwa cele można realizować jednocześnie. Kluczowe jest jednak precyzyjne sformułowanie warunków współpracy. W przypadku London Wetland Centre, deweloper uzyskał zgodę na zabudowę 20% obszaru (o relatywnie najniższych walorach przyrodniczych), w zamian za udział w kosztach renaturyzacji pozostałej części. Ten i podobne, pochodzące z okolic Londynu, przykłady kształtowania i ochrony przyrody w mieście wskazują na znaczenie współpracy różnych grup interesariuszy (administracji publicznej, organizacji pozarządowych, mieszkańców i biznesu) w odtwarzaniu ekosystemów miejskich i odzyskiwaniu terenów poprzemysłowych. Nowe parki mają charakter wielofunkcyjny — łączą ochronę bioróżnorodności z edukacją, aktywizacją turystyczną i rekreacją.

Pobierz pełną wersję artykułu w formie PDF