Historia

Fundacja Sendzimira została formalnie zarejestrowana w Polsce pod koniec 2008 roku jednak jej działania mają stanowić płynną kontynuację ponad 10 letniej działalności the Sendzimir Foundation na rzecz zrównoważonego rozwoju w Polsce.

W tym okresie wiele się w Polsce zmieniło, między innymi dzięki stałej aktywności the Sendzimir Foundation. Podobnie jak
w innych krajach europejskich, zrównoważony rozwój zyskał dużo większa popularność i akceptację - jego zasady znajdują zastosowanie w  przepisach unijnych, w strategiach i politykach państw członkowskich, w praktyce wielu instytucji sektora biznesowego i samorządowego; coraz częściej indywidualne osoby kierują się tymi zasadami w codziennym życiu. Można stwierdzić, że zrównoważony rozwój staje się obowiązującym modelem rozwoju cywilizacji, przenika wszelkie aspekty działalności ludzkiej. Polacy coraz lepiej rozumieją i doceniają wagę problematyki środowiskowej i społecznej oraz akceptują zrównoważony rozwój jako narzędzie prowadzące do trwałych i satysfakcjonujących rozwiązań.

Jednak wciąż brakuje nam dobrych praktyk i doświadczeń w praktycznym wprowadzaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Liczba ekspertów i praktyków mających doświadczenie w realizacji tego typu projektów jest wciąż niewystarczająca. Brak doświadczeń, dobrych praktyk oraz ekspertów na tym polu skutkuje brakiem dobrze przemyślanych elementów zrównoważonego rozwoju w realizowanych i planowanych projektach czy inwestycjach. Często ogranicza to zdolności naszych firm i instytucji do pozyskiwania środków ze źródeł unijnych, gdzie zdolność rzetelnego wykazania stopnia ‘zrównoważoności' danego przedsięwzięcia jest kluczowa dla jego dofinansowania. Formalne umocowanie Fundacji Sendzimira w Polsce ma służyć dalszemu rozwojowi i nasileniu działań prowadzących do gruntownej zmiany tej niekorzystnej sytuacji.

Do tej pory intensywne szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju ukończyło z pozytywnym rezultatem ponad 300 osób, głównie polskich studentów
i doktorantów, ale również pracowników naukowych uczelni wyższych, nauczycieli szkolnych i akademickich, pracowników administracji publicznej i samorządowej, architektów, przedstawicieli organizacji pozarządowych
z całej Polski. Utworzenie Fundacji Sendzimira w Polsce ma również stanowić praktyczne wsparcie dla tej grupy, aktywnych działaczy na rzecz zrównoważonego rozwoju, którzy dzielą się zdobytą wiedzą w licznych instytucjach i organizacjach,
w których pracują.

The Sendzimir Foundation, a pośrednio Fundacja Sendzimira, zawdzięcza swe istnienie Tadeuszowi
i Berthe Sendzimirom.
Tadeusz Sendzimir, słynny inżynier polskiego pochodzenia, przed śmiercią przekazał rodzinie swoją wolę utworzenia fundacji, której zadaniem miało być propagowanie na wszystkie możliwe sposoby zasad rozwoju zrównoważonego w Polsce. Uważał on, że jedyną rozsądną drogą zagwarantowania właściwego poziomu życia jego rodaków jest integrowanie działań politycznych, gospodarczych i społecznych dla wprowadzenia zasad sprawiedliwości społecznej
i trwałego, zrównoważonego rozwoju. We wszystkich działaniach należy więc brać pod uwagę ochronę zasobów przyrody i dóbr kultury danego regionu. Tak powstała Fundacja Sendzimira, która od 1998 roku propaguje i wspiera wszelkie inicjatywy lokalne i ogólnopolskie, których celem jest polepszenie jakości życia ludzi z zachowaniem równowagi przyrodniczej i właściwym, przemyślanym wykorzystaniem danych nam zasobów naturalnych

 

Zobacz także: