List do Premier Szydło w sprawie systemu ochrony środowiska

Polacy nie zgadzają się na zmiany w systemie ochrony środowiska.
W związku z nowelizacją ustawy dotyczącej ochrony środowiska, przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów i instytucji naukowych apelują do premier Szydło o odrzucenie tych zmian.

Przyjęcie proponowanych regulacji w ustawie, oznacza centralizację systemu zarządzania przyrodą i degradację dotychczasowego dorobku. Są sprzeczne z regulacjami Unii Europejskiej i Konwencji z Aarhus, których Polska jest stroną. Wprowadzenie przepisów może oznaczać zablokowanie możliwości korzystania przez nasz kraj z funduszy europejskich. Będzie to dotyczyć przede wszystkim inwestycji wymagających przygotowania ocen oddziaływania na środowisko.

270 przedstawicieli instytucji naukowych, organizacji pozarządowych i samorządów podpisało apel do Pani Premier o niedokonywanie zmian w przepisach ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy Prawo ochrony środowiska w wersji zaproponowanej przez Ministerstwo Środowiska w listopadzie 2016 roku.

List otwarty został opublikowany 9 stycznia na łamach "Rzeczpospolitej". 

Z wystosowanym listem można zapoznać się tutaj