Projekt Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach

Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach to nowy projekt Fundacji Sendzimira, którego celem będzie zainicjowanie dialogu i wymiany doświadczeń na temat zarządzania zielenią w miastach. Projekt dofinansowany jest z POIiŚ 2014-2020, w ramach konkursu: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska i efektywnego wykorzystania jego zasobów, podtyp: Budowanie potencjału i integracja.

Projekt Międzysektorowa współpraca na rzecz zieleni w polskich miastach ma na celu zainicjowanie i rozwój trwałej, międzysektorowej, partnerskiej współpracy i wymiany doświadczeń między podmiotami zaangażowanymi w tworzenie i zarządzanie zielenią miejską oraz innymi interesariuszami.

W ramach projektu prowadzona jest strona internetowa www.uslugiekosystemow.pl 

Główny cel projektu będzie realizowany poprzez:

  • Partycypacyjne opracowanie modelowych rozwiązań z zakresu zarządzania zielenią przyczyniających się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów.
  • Włączenie inwestorów publicznych i prywatnych w czynną ochronę zieleni w procesach inwestycyjnych poprzez partycypacyjne wypracowanie standardów postępowania z zielenią w procesach inwestycyjnych realizowanych ze środków publicznych (w procedurach zamówień publicznych) oraz alternatywnych form finansowania rozwoju zieleni.
  • Poprawa jakości komunikacji dot. zarządzania zielenią między samorządami a innymi interesariuszami poprzez wypracowanie modelowego rozwiązania w zakresie dostępu do informacji publicznej o zieleni.
  • Zapewnienie możliwości wymiany doświadczeń między specjalistami ds. zarządzania zielenią z jednostek samorządowych polskich miast poprzez udział w warsztatach i ogólnopolskiej konferencji (stworzenie przestrzeni i miejsca co dzielenia się dobrymi praktykami, problemami i sposobami ich przezwyciężania).
  • Zapewnienie bieżącego dostępu do wiedzy i dobrych praktyk z zakresu zarządzania zielenią miejską oraz finansowania rozwoju zieleni stosowanych za granicą, w tym w szczególności w Europie.

Postawione cele w projekcie będą realizowane poprzez wspólną pracę interesariuszy związanych z zielenią w grupach roboczych oraz podczas warsztatów problemowych, podczas których zajmiemy się partycypacyjnym wypracowaniem rozwiązań dla zidentyfikowanych kluczowych problemów związanych z ochroną zieleni miejskiej w polskich miastach.

Realizacja projektu przyczyni się do stworzenia platformy wymiany wiedzy, doświadczenia między przedstawicielami różnych sektorów i instytucji, która pozwoli na wypracowanie standardów, procedur i konkretnych rozwiązań opisanych problemów. Przyczyni się to do bardziej skutecznego zarządzania zielenią, a także szerzej – błękitno-zieloną infrastrukturą w miastach. We wszystkich działaniach projektu dotyczących zarządzania zielenią istotny nacisk położony będzie również na zapewnienie zieleni warunków funkcjonowania.
Realizacja dialogu międzysektorowego będzie wzmacniać potencjał zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego miast. Przewidziane jest podniesienie poziomu wiedzy grup docelowych dotyczącej budowania systemowych rozwiązań służących ochronie miejskiej przyrody i planowania przestrzennego w sposób gwarantujący zachowanie bioróżnorodności i zapewnienie jak najlepszych warunków zdrowotnych i socjalnych wszystkim mieszkańcom.

Wartość projektu: 775293,00 PLN
Dofinansowanie z UE z Funduszu Spójności: 658999,05 PLN