“WSPÓLNA PRZESTRZEŃ - Partycypacyjne planowanie przestrzenne w gminach” POWER 2014-2020

Od marca ruszamy z nowym projektem, dotyczącym partycypacyjnego planowania przestrzeni. Chętne do nawiązania współpracy jednostki samorządu terytorialnego, zachęcamy do śledzenia naszych działań. Już wkrótce nabór samorządów do projektu!

Okres realizacji projektu

od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. 

Cele projektu

Celem projektu jest wsparcie gmin w przeprowadzeniu pogłębionych konsultacji społecznych dokumentów dotyczących planowania przestrzennego, które będzie realizowane poprzez:

  • przekazanie gminom grantów, 
  • doradztwo świadczone w całym okresie trwania konsultacji 
  • szkolenia dla pracowników urzędów. 

Projekt zakłada wypracowanie i upowszechnienie stosowania metod i narzędzi prowadzenia konsultacji społecznych w szerszej formie niż wynikająca z obowiązku ustawowego. Zwiększony udział społeczny w procesach opracowywania dokumentów planistycznych przełoży się na podniesienie ich jakości i przyczyni się do wzmocnienia procesu konsultacji społecznych w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego.

Założone w projekcie pogłębione konsultacje społeczne dają możliwość poznania potrzeb lokalnej społeczności i opracowania dokumentów planistycznych w taki sposób, by jak najlepiej tej społeczności służyły. Włączenie mieszkańców w proces opracowywania planów może również zminimalizować opór mieszkańców przy terenach trudnych i konfliktowych, wymagających zapoznania społeczności z wszystkimi aspektami wprowadzanej zmiany.

Poznaj szczegóły wsparcia.

Pobierz ulotkę informacyjną.

Do kogo skierowany jest projekt?

Projekt skierowany jest do gmin wiejskich, miejskich i miejsko-wiejskich z terenu całej Polski, które chcą przeprowadzić pogłębione konsultacje społeczne dokumentów planistycznych i spełniają następujące warunki formalne:

  • posiadają uchwałę o przystąpieniu do sporządzania dokumentu planistycznego lub jego zmiany lub zobowiążą się, że taka uchwała zostanie podjęta w ciągu 3 miesięcy od daty złożenia przez władze gminy deklaracji uczestnictwa w projekcie,
  • zobowiążą się, że nie będą się ubiegać o inny grant w ramach konkursu POWR.02.19.00-IZ.00-00-003/18.

Rekrutacja gmin do udziału w projekcie

Pierwsze ogłoszenie o rozpoczęciu rekrutracji już niebawem!

Zapraszamy do współpracy!

 

KONTAKT:

Barbara Surmacz-Dobrowolska – Koordynator projektu

email: barbara.surmacz.dobrowolska@sendzimir.org.pl

tel. + 48 608 623 189

Biuro projektu: ul. Hierowskiego 8, 43-100 Tychy

 

NASI EKSPERCI

Agnieszka Czachowska – mgr inż. arch. główny ekspert w projekcie ds. partycypacji

email: agnieszka.czachowska@sendzimir.org.pl

tel. +48 691 750 691

 

Maria Skotnicka – mgr inż. arch. ekspert w projekcie ds. partycypacji

email: maria.skotnicka@sendzimir.org.pl

tel. +48 608 347 372

 

Dofinansowanie: 1 995 165,60 PLN

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.